Món Mới : Trân Châu Khổng Lồ

Áp dụng cho tất cả các sản phẩm có trân châu.